WIJ KUNNEN DEZE VOORWAARDEN ELK MOMENT WIJZIGEN. DOOR DE SITE NA EEN WIJZIGING TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN VOLGT EN BENT GEBONDEN. LEES DEZE VOORWAARDEN REGELMATIG.

SITE-INHOUD
U dient ervan uit te gaan dat alles wat u ziet, hoort of anderszins ontvangt van of op de Site (de Inhoud) auteursrecht, handelsmerk, handelsopmaak of ander intellectueel eigendom is, eigendom van en/of onder licentie van DCS. De Inhoud omvat afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, handelsmerken, logo's, tekst, software, geluiden, muziek, de Site als geheel en alle andere materialen op de Site. U mag de Inhoud uitsluitend gebruiken of downloaden voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen bij de hand houdt. Andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan. Door het downloaden of kopiëren van Inhoud worden geen enkel recht, titel of belang in enige Inhoud aan u overgedragen. Het downloaden of exporteren van software of technische gegevens van deze site naar welk rechtsgebied dan ook, in strijd met de Europese exportwetten, is ten strengste verboden.

GEBRUIKERSCOMMENTAAR EN INDIENINGEN

Wij zijn blij met uw opmerkingen over onze site, onze producten en onze diensten. Elk idee, suggestie of andere informatie die u naar de site verzendt, is en zal echter worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten. Elke opmerking, idee, suggestie, reactie of ander materiaal of informatie die u of anderen via deze site of anderszins naar ons verzendt, wordt volledig eigendom van DCS. Dit omvat persoonlijke informatie over u en uw gebruik van de site. Raadpleeg onze Privacybeleidverklaring voor meer informatie. U belooft dat geen enkele informatie of materiaal dat u naar DCS verzendt, (https://dcslithiumbatteries.eu/) de rechten van iemand anders schendt, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere rechten. U mag geen informatie verzenden die bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, opruiend, pornografisch, godslasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal is of bevat. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele opmerkingen die u maakt. DCS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van informatie die anderen plaatsen op of verzenden naar de Site, voor eventuele fouten, smaad, smaad, laster, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie of godslastering die dergelijke informatie bevat, of voor het gedrag van elke sitegebruiker.

PRODUCTINFORMATIE

Producten die op de site worden weergegeven, kunnen worden geleverd in Australië, de Verenigde Staten en Europa. Prijzen zijn alleen geldig en effectief in Europese valuta. We hebben geprobeerd de kleuren van onze producten op de site nauwkeurig weer te geven. De kleuren die u ziet, zijn echter afhankelijk van uw monitor en de instellingen ervan. We kunnen niet garanderen dat de weergave op uw monitor nauwkeurig zal zijn.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Als u zich zorgen maakt over een externe site die naar of van de site is gelinkt, kunt u deze richten aan de eigenaar of exploitant van de site. DCS is niet verantwoordelijk voor externe sites, diensten of ander materiaal dat naar of van de Site is gelinkt, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enig letsel dat u kunt ondervinden door het gebruik van dergelijk materiaal.

VRIJWARING

Uw gebruik van de site is op eigen risico. Dcs biedt deze site, alle inhoud en alle diensten die via of vanaf de site worden aangeboden zoals ze zijn, zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. DCS garandeert ook niet dat uw gebruik van de site, de werking of functie van de site, of enige diensten die via of vanaf de site worden aangeboden, ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of zijn server vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Dcs doet geen uitspraken over de actualiteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze site. DCS is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met uw gebruik van of het onvermogen om deze site te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, speciale, compenserende of gevolgschade, winstderving of verlies van of schade aan eigendommen, zelfs als er sprake is van op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als u ontevreden bent over de site, de inhoud ervan of een van deze voorwaarden, horen wij dat graag van u. U kunt contact met ons opnemen via info@dcslithiumbatteries.eu. Uw enige en exclusieve rechtsmiddel is echter het stoppen met het gebruik van de site.

VRIJWARING

U stemt ermee in om DCS te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site of uw schending van een van deze Algemene Voorwaarden.

DIVERSE

Tenzij anders aangegeven, toont DCS deze Site en de Inhoud uitsluitend om DCS-producten en -diensten op de markt te brengen en te promoten in Australië, de Verenigde Staten en Europa. DCS controleert en exploiteert deze Site vanuit haar kantoren in België. Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd volgens de Europese wetgeving, zonder rekening te houden met wetsconflicten. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, de Inhoud, het gebruik van de Site of producten of diensten die via deze Site zijn gekocht, zal uitsluitend worden beslecht door de provinciale rechtbanken van Europa. Uw gebruik van de Site vormt uw instemming met de jurisdictie en locatie van genoemde rechtbanken met betrekking tot dergelijke geschillen. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en DCS, met betrekking tot de Site of de inhoud ervan. Alle andere overeenkomsten tussen u en DCS worden vervangen en hebben geen kracht of effect.

BEEINDIGING

Als DCS van mening is dat u deze Voorwaarden niet heeft nageleefd, of om enige andere of geen reden, kan DCS u onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site ontzeggen. De beperkingen, inclusief beperkingen met betrekking tot de Inhoud, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen in deze Voorwaarden blijven van toepassing. Bij weigering van toegang moet u onmiddellijk alle inhoud die u van deze site hebt gedownload of verkregen, evenals alle kopieën van de inhoud, vernietigen.